Ouderraad

Na de fusie van de verenigingen CBO Wûnseradiel en PCBO Littenseradiel in één stichting, CBO De Greiden, zijn de schoolcommissies van alle scholen overgegaan in ouderraden.

De ouderraad van CBO De Gielguorde houdt zich bezig met de hand- en spandiensten rond de school, van het assisteren bij activiteiten, tot het werven van donateurs, van het helpen bij lichte onderhoudswerkzaamdheden tot het adviseren van de MR en het team.

De Ouderraad van De Gielguorde bestaat uit vijf personen. Zij vergaderen eens in de 6-8 weken met de directeur van de school, dan wel wanneer de activiteiten hiertoe uitnodigen.

Leden:
Jacob Meint Postma (vz), Kees Koopmans (secr.), Trienus de Jong (onderhoud), Linda Postma (penningmeester), Marika Tolsma (activiteiten).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Aan De Gielguorde is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.De oudergeleding bestaat uit Sjoerd van der Kuur (voorzitter) en Lysbeth Nijdam. Namens het personeel hebben Grietje Veldhuis en Olga Zuidema een zit in de MR.

De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en de overkoepelende stichting CBO De Greiden.

Hieronder valt bijvoorbeeld het beleid t.a.v. vacatures, werktijden van het personeel, besteding van subsidies, de formatie, het vormen van de brede school, het taalbeleid, resultaat inspectiebezoek, schoolbgroting, etc.

Vragen of opmerkingen van ouders of personeel over de school en het beleid, vernemen wij graag als MR.

Namens de ouders
Sjoerd van der Kuur

Lysbeth Nijdam

Namens het team
Grietje Veldhuis

Olga Zuidema

Meer informatie over wettelijke bevoegdheden en andere MR-zaken is te vinden op: http://www.infowms.nl/