Missie van onze school

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem in combinatieklassen met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept passend onderwijs. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Het team volgt de leerlingen dagelijks in hun eigen ontwikkeling en begeleidt hen binnen een gestructureerde en veilige omgeving. Wij hebben hoge maar realistische verwachtingen van kinderen en komen zo tot onze kernwaarde:

Slogan en kernwaarde

gielguorde“Voel je welkom, hier wordt samen-gewerkt aan de toekomst”

In een veilige omgeving voor kind, ouder en leerkracht worden alle kansen gegeven om op te groeien in een omgeving waar de leerling uitgedaagd wordt om het beste eruit te halen wat in hem zit.

De visie van de school

De Gielguorde is een school waar het kind en zijn leerkracht zich veilig en thuis voelen. Zij kunnen zichzelf zijn in relatie tot de ander. Wij houden rekening met de verschillen en doen er alles aan om in een goed pedagogisch klimaat het kind zich optimaal te laten ontplooien. Wij hechten daarbij belang aan zelfstandigheid, samenwerking en zorg.

Hier vloeien onze schoolregels uit voort:

We gaan met de ander om zoals we zelf behandeld willen worden (relatie mens-mens)
We houden in ons gedrag rekening met de plek waar we zijn (relatie mens-omgeving)
We gaan zorgvuldig om met de spullen van school, de ander en onszelf (relatie mens-materiaal)

Onze levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een christelijke basisschool en maakt deel uit van de vereniging voor christelijk basisonderwijs Wûnseradiel. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan verschillende geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan de christelijke feesten.